• Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Thường trực Hội đồng nhân dân
 • Ủy ban nhân dân tỉnh (Nhiệm kỳ 2021-2026)
 • Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh (Nhiệm kỳ 2021-2026)
 • Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
 • Các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Sở Tài chính
  • Sở Lao động Thương binh & Xã hội
  • Sở Khoa học và Công nghệ
  • Sở Thông tin và Truyền thông
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • Sở Giao thông vận tải
  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • Sở Tư pháp
  • Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Sở Y tế
  • Sở Công thương
  • Sở Giáo dục và Đào tạo
  • Thanh tra tỉnh
  • Sở Nội vụ
  • Ban Dân tộc
  • Ban Quản lý các Khu công nghiệp
  • Trường cao đẳng Bình Thuận
  • Đài phát thanh truyền hình Bình Thuận
  • Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
  • Sở Xây dựng
 • Khối mặt trận, đoàn thể
  • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
  • Tỉnh đoàn thanh niên
  • Liên đoàn Lao động tỉnh
 • Các huyện, thị xã, thành phố
  • Huyện Tuy Phong
  • Huyện Bắc Bình
  • Huyện Hàm Thuận Bắc
  • Huyện Hàm Thuận Nam
  • Huyện Hàm Tân
  • Thị xã La Gi
  • Huyện Tánh Linh
  • Huyện Đức Linh
  • Huyện Phú Quý
  • Thành phố Phan Thiết
 • Hội và các tổ chức khác
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
  • Hội Nông dân tỉnh
  • Hội Cựu Chiến binh tỉnh
  • Liên minh Hợp tác xã
Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
STTHọ Và TênThông tin
1anh dai dien
Ông Nguyễn Hoài Anh
Chức danh:Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Điện thoại:
Email:anhnh@hdnd.binhthuan.gov.vn
2anh dai dien
Đoàn Anh Dũng
Chức danh:Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Điện thoại:
Email:dungda@ubnd.binhthuan.gov.vn
3anh dai dien
Tiêu Hồng Phúc
Chức danh:Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
Điện thoại:
Email:phucth@hdnd.binhthuan.gov.vn
4anh dai dien
Ông Phan Văn Đăng
Chức danh:Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Điện thoại:
Email:dangpv@ubkttu.binhthuan.gov.vn
5anh dai dien
Ông Nguyễn Hồng Hải
Chức danh:Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Điện thoại:
Email:hainh@ubnd.binhthuan.gov.vn
6anh dai dien
Ông Nguyễn Thanh Nam
Chức danh:Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Điện thoại:
Email:namnt@bnctu.binhthuan.gov.vn
7anh dai dien
Bà Bố Thị Xuân Linh
Chức danh:Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Điện thoại:
Email:linhbtx@ubmttqvn.binhthuan.gov.vn
8anh dai dien
Ông Nguyễn Anh Nghĩa
Chức danh:Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Điện thoại:
Email:nghiana@bchqs.binhthuan.gov.vn
9anh dai dien
Lê Quang Nhân
Chức danh:Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
Điện thoại:
Email:
10anh dai dien
Ông Võ Thanh Bình
Chức danh:Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Điện thoại:
Email:
11anh dai dien
Ông Nguyễn Văn Tám
Chức danh:Ủy viên Ban Thường vụ, Trường Ban Nội chính Tỉnh ủy
Điện thoại:
Email:tamnt@bnctu.binhthuan.gov.vn
12anh dai dien
Ông Đặng Hồng Sỹ
Chức danh:Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Điện thoại:
Email:
13anh dai dien
Ông Phạm Văn Nam
Chức danh:Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết
Điện thoại:
Email:
14anh dai dien
Ông Nguyễn Hồng Pháp
Chức danh:Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy La Gi
Điện thoại:
Email:phapnh@btctu.binhthuan.gov.vn
15anh dai dien
Ông Nguyễn Văn Quang
Chức danh:Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ
Điện thoại:
Email:
16anh dai dien
Bà Nguyễn Thị Thuận Bích
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Điện thoại:
Email:bichntt@tct.binhthuan.gov.vn
17anh dai dien
Nguyễn Minh
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Điện thoại:
Email:minhn@ubnd.binhthuan.gov.vn
18anh dai dien
Nguyễn Hữu Thông
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Điện thoại:
Email:
19anh dai dien
Ông Dương Xuân Sơn
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Điện thoại:
Email:
20anh dai dien
Ông Nguyễn Văn Thanh
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
Điện thoại:
Email:
21anh dai dien
Ông Trần Tới
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Điện thoại:
Email:
22anh dai dien
Bà Lê Thị Hải Duyên
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Điện thoại:
Email:
23anh dai dien
Ông Đỗ Thái Dương
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ
Điện thoại:
Email:duongdt@snv.binhthuan.gov.vn
24anh dai dien
Bà Lê Thị Hải Yến
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Điện thoại:
Email:yenlth@hlhpn.binhthuan.gov.vn
25anh dai dien
Ông Nguyễn Phú Hoàng
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
Điện thoại:
Email:hoangnp@hnd.binhthuan.gov.vn
26anh dai dien
Ông Nguyễn Dân
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuy Phong
Điện thoại:
Email:dann@hutuyphong.binhthuan.gov.vn
27anh dai dien
Ông Cao Sơn Dũng
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Bình.
Điện thoại:
Email:
28anh dai dien
Bà Lê Thị Bích Liên
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam
Điện thoại:
Email:lienltb@tdtn.binhthuan.gov.vn
29anh dai dien
Ông Nguyễn Tấn Lê
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hàm Tân
Điện thoại:
Email:lent@sgtvt.binhthuan.gov.vn
30anh dai dien
Nguyễn Tuấn Anh
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tánh Linh
Điện thoại:
Email:
31anh dai dien
Ông Nguyễn Văn Húy
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Linh
Điện thoại:
Email:huynv@duclinh.binhthuan.gov.vn
32anh dai dien
Ông Lê Huy Toàn
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bình Thuận
Điện thoại:
Email:toanlh@bbt.binhthuan.gov.vn
33anh dai dien
Ông Bùi Thế Nhân
Chức danh:Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điện thoại:
Email:nhanbt@svhttdl.binhthuan.gov.vn
34anh dai dien
Bà Nguyễn Thị Toàn Thắng
Chức danh:Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Điện thoại:
Email:thangntt@sgddt.binhthuan.gov.vn
35anh dai dien
Ông Nguyễn Quốc Việt
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Điện thoại:
Email:vietnq@syt.binhthuan.gov.vn
36anh dai dien
Ông Mai Kiều
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Điện thoại:
Email:kieum@snnptnt.binhthuan.gov.vn
37anh dai dien
Ông Võ Văn Hòa
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
Điện thoại:
Email:hoavv@sct.binhthuan.gov.vn
38anh dai dien
Lê Ngọc Tiến
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điện thoại:
Email:
39anh dai dien
Trần Văn Hải
Chức danh:Tỉnh ủy viên
Điện thoại:
Email:
40anh dai dien
Bà Trần Thị Diệu Hoàng
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Cục Trưởng Cục thuế tỉnh
Điện thoại:
Email:
41anh dai dien
Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết
Điện thoại:
Email:
42anh dai dien
Ông Đỗ Hữu Quy
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Điện thoại:
Email:quydh@ldld.binhthuan.gov.vn
43anh dai dien
Trần Hữu Thành
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Điện thoại:
Email:
44anh dai dien
Bà Nguyễn Thị Minh Hoàng
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Điện thoại:
Email:
45anh dai dien
Ông Trương Minh Quang
Chức danh:Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn
Điện thoại:
Email:
46anh dai dien
Ông Ngô Minh Lực
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Điện thoại:
Email:
47anh dai dien
Ông Chu Văn Tấn
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
Điện thoại:
Email:tancv@bchbdbp.binhthuan.gov.vn
48anh dai dien
Ông Trần Văn Mười
Chức danh:Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh
Điện thoại:
Email: