Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác soạn thảo, ban hành, tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Lượt xem: 1097

Trong thi gian qua, thc hin trách nhim giúp Ch tch y ban nhân dân tnh trong công tác kim tra theo thm quyn đi vi các văn bn quy phm pháp lut (QPPL) ca Hi đng nhân dân và y ban nhân dân các huyn, th xã, thành ph; Sở Tư pháp nhận thy công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL ca các địa phương đã được thc hiện cơ bản bo đm theo quy đnh ca Lut Ban hành văn bản quy phm pháp lut năm 2015 (sa đi, b sung năm 2020) và các Ngh định hướng dn thi hành: Công tác son tho, thm đnh, thm tra, ban hành văn bản QPPL tuân th trình t, th tc; hu hết các văn bn QPPL được ban hành đúng thẩm quyn, ni dung văn bn phù hp quy đnh trong các văn bn QPPL của cơ quan nhà nước cp trên… Tuy nhiên, bên cnh nhng kết qu đạt được, công tác xây dng, ban hành, t kim tra, x lý văn bn QPPL mt s địa phương vẫn còn mt s tn ti, hn chế như:

 

- Mt s văn bn QPPL quy đnh thi đim có hiu lc không phù hp quy đnh hoc có sai sót v căn c ban hành, th thc, k thut trình bày, c th như:

 

+ Quy đnh thi đim có hiu lc sớm hơn thời đim có hiu lc theo quy đnh ti khon 1 Điu 151 Luật Ban hành văn bản quy phm pháp lut năm 2015 (được sa đi, b sung năm 2020) hoc không quy đnh c th ngày có hiu lc ca văn bn theo quy đnh ti khon 1 Điu 38 Ngh đnh s 34/2016/NĐ-CP.

 

+ Văn bản được s dụng làm căn cứ pháp lý đ ban hành không phù hp quy đnh ti Điu 61 Ngh đnh số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính ph (còn s dng văn bn cá bit hoc văn bn QPPL của chính cơ quan đó làm căn cứ ban hành văn bản).

 

+ Sai sót v th thc, k thut trình bày văn bn: Trình bày s th t các khon, đim không đúng quy đnh ti khon 2, điểm d và đ khoản 5 Điu 62 Ngh đnh số 34/2016/NĐ-CP (được sa đi bi đim d khon 1 Điu 2 Ngh đnh s 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020); phần kết thúc ca Quy đnh/Quy chế kèm theo có ghi chc v, h tên và ch ký của người có thm quyn ký ban hành văn bn, du của cơ quan ban hành văn bản là không phù hp các mu s 21, 23 Ph lc I kèm theo Ngh đnh s 154/2020/NĐ-CP…

- Công tác kim tra, x lý văn bản QPPL chưa thực hin đúng theo quy định, như: Một s địa phương sau khi ban hành văn bn QPPL gi không đy đ và đúng thời hạn cho cơ quan có thẩm quyn đ kim tra theo quy đnh ti Điu 121 và khon 1 Điu 131 Ngh đnh s 34/2016/NĐ-CP; mt s địa phương chưa thực hin tt công tác t kiểm tra và tham mưu cấp có thm quyn x lý văn bản có sai sót được phát hin qua vic t kim tra hoc theo kết lun kim tra của cơ quan kiểm tra văn bn…

 

Đ khc phc có hiu qu nhng tn ti, hn chế nêu trên, ti Công văn s 335/STP-NV1 ngày 06/3/2023, Sở Tư pháp đã đ ngh y ban nhân dân các huyn, th xã, thành ph quan tâm, ch đo thc hin mt s công vic sau trong thi gian đến:

 

- Tiếp tc t chc thc hin tt các gii pháp nâng cao chất lượng, hiu quả công tác tham mưu xây dựng văn bn QPPL ca HĐND, UBND các cp địa phương theo Ch th s 07/CT-UBND ngày 30/5/2022 ca Ch tch UBND tnh v nâng cao chất lượng công tác xây dng văn bn quy phm pháp lut và tăng cường hiu qu thi hành pháp luật trên địa bàn tnh.

 

- Đi vi các văn bn đã có thông báo kết lun kim tra của cơ quan kim tra văn bn, đ ngh y ban nhân dân các huyn, th xã, thành ph ch đo Phòng Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hin vic t kiểm tra và tham mưu cơ quan có thẩm quyn x lý văn bn QPPL kp thi theo quy đnh.

 

- Ch đo thc hin nghiêm túc vic gi đy đ, đúng thi hn các văn bn QPPL ca địa phương mình sau khi thông qua hoặc ban hành đến các cơ quan có thm quyn kim tra văn bn theo quy đnh./.

 

 

Phương Đặng

Cùng chuyên mục
Video tuyên truyền
 • Năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023
 • Bãi biển lagi ở Bình Thuận rất đẹp
 • Top 10 địa điểm du lịch nổi tiếng Phan Thiết
 • Bình Thuận Nông thôn mới 12-9-2019
 • Buổi sáng nơi Cảng cá Cồn Chà Bình Thuận
 • Đảm bảo hoạt động kinh tế và đời sống tại Bình Thuận phát triển ổn định
 • Phóng Sự Làng Chài Mũi Né
 • Khu du lịch Biển Đá Vàng
 • Du lịch Tà Cú - Bình Thuận
 • Mũi Kê Gà - Phan Thiết đẹp bất ngờ
1 2 
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 926
 • Trong tuần: 97 449
 • Tháng hiện tại: 471 097
 • Tổng lượt truy cập: 26804151