Nội dung toàn văn

Thực hiện điểm đ, Khoản 2, Điều 12 Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đã chủ động xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký cư trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; đăng ký khai tử và xóa đăng ký cư trú của người chết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; đồng thời có Công văn số 473/STP-HCTP ngày 27/5/2016 để gửi lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Trên cơ sở dự thảo và tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã, Sở Tư pháp đã có Tờ trình số 45/STP-HCTP ngày 18/7/2016 trình UBND tỉnh ký ban hành Quy chế phối hợp nói trên.  Tuy nhiên, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Tại khoản 4 Điều 14 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã nghiêm cấm việc quy định thủ tục hành chính trong quyết định của UBND tỉnh, trừ trường hợp được giao trong luật. Sở Tư pháp đã đề nghị UBND tỉnh cho tạm dừng việc xem xét, ban hành Quy chế phối hợp nói trên để Sở có thời gian nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh ban hành đúng theo quy định của pháp luật, dự kiến sẽ trình trong tháng 11 năm 2016 Thực hiện nội dung về lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL quy định tại Điều 120 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và việc đánh số thứ tự của dự thảo văn bản QPPL quy định tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016). Sở Tư pháp gửi dự thảo Quyết định ban hành Quy chế như đã nêu trên (gọi tắt là Dự thảo 2) và đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh thực hiện việc đăng tải toàn văn Dự thảo 2, để các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý theo quy định của pháp luật.

 

Toàn văn dự thảo

Công văn 1133  /STP-HCTP

Góp ý - Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Số giấy phép: 31/GP-TTĐT, cấp ngày 28/02/2012

Trưởng ban biên tập: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 04 - Hải Thượng Lãn Ông - Tp. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

Email: congttdt@binhthuan.gov.vn. Điện thoại: (0252) 3831380. Fax: (0252) 3822919.